Regulamin konkursu MOBIUSDESK DLA GRACZY

REGULAMIN KONKURSU „Mobiusdesk dla Graczy” (dalej: „Regulamin”)


§ 1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

 1. Organizatorem konkursu „Mobiusdesk dla graczy” (dalej: Konkurs”) jest UXLAB Michał Mazurowicz, Przędzalniana 92/94 m 33, Łódź 93-114, NIP 7292558935, zwana dalej „Organizatorem”.
 2. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Organizator jest przyrzekającym Nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 k.c.
 4. Celem Konkursu jest promocja produktów Organizatora marki „Mobiusdesk” (dalej: „Produkty Promocyjne”).
 5. Konkurs trwa od dnia 11.03.2019 r. do dnia 11.06.2019 r. (dalej: „Okres Trwania Konkursu”).
 6. Informacje o konkursie dostępna jest pod adresem


 §2 [UCZESTNICY KONKURSU]

 1. W Konkursie mogą brać udział wszystkie osoby fizyczne działające jako konsumenci, które są osobami pełnoletnimi lub są osobami powyżej 13 roku życia a poniżej 18 roku życia, posiadającymi ograniczoną zdolność do czynności prawnych, oraz posiadającymi zgodę przedstawiciela ustawowego na udział w
 2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy i przedstawiciele Organizatora ani Koordynatora. W przypadku, gdy Organizator stwierdzi, że w rywalizacji konkursowej brała udział osoba niespełniająca warunków uczestnictwa, zostanie ona wykluczona z Konkursu oraz pozbawiona ewentualnej nagrody w Konkursie.
 3. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny oraz darmowy.
 4. Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik powinien:
  1. dokonać zakupu co najmniej jednego Produktu Promocyjnego w sklepie internetowym https://mobiusdesk.pl w Okresie Trwania Konkursu oraz zachować dowód zakupu Produktu Promocyjnego w postaci paragonu lub faktury,
  2. przesłać na adres kontakt@mobiusdesk.pl 2 zdjęcia zakupionego Produktu Promocyjnego, zmontowanego i postawionego na ziemi wraz z kompletem danych osobowych w postaci imienia, nazwisko, adresu e-mail, z którego dokonano zakupu oraz numeru telefonu kontaktowego,
  3. przesłanie wiadomości e-mail ze zdjęciami oraz danymi będzie w dalszej części Regulaminu „Zgłoszeniem”.
 5. Każdy z Uczestników ma prawo dokonać 1 zgłoszenia do konkursu w ramach 1 zakupionego Produktu Promocyjnego.
 6. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o dokonaniu Zgłoszenia, należy przez to rozumieć wpływ Zgłoszenia na serwer systemu pocztowego.
 7. Zgłoszenia, czyli przesłanie wiadomości e-mail należy dokonać do dnia 30.06.2019.


 §3 [NAGRODY]

 1. W Konkursie przyznanych zostaną następujące nagrody (dalej: „Nagrody”):
  1. 1 fotel gamingowy Diablo X-Fighter
  2. 2 nagrody niespodzianki
 2. Laureaci Konkursu nie mają prawa do wymiany Nagrody na nagrodę innego rodzaju, ani żądania wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego Nagrody.
 3. Laureat Konkursu nie ma prawa do przeniesienia prawa do Nagrody na osoby trzecie.
 4. Jednemu Uczestnikowi może zostać przyznana nie więcej niż jedna Nagroda. §4 [PRZEBIEG KONKURSU]

 1. Umieszczone przez Uczestników Prace Konkursowe będą brały udział w ocenie dokonanej przez właściciela firmy UXLAB Michał Mazurowicz.
 2. Wśród wszystkich Uczestników podlegających ocenie, wybranych zostanie 3, którzy otrzymają nagrody zgodnie z decyzją Organizatora.
 3. Wszyscy Uczestnicy, którym przysługuje Nagroda (dalej: „Laureaci”), zostaną powiadomieni o wygranej do dnia 15.07.2019 za pomocą stosownej wiadomości e-mail wysłanej na adres Laureata.
 4. Laureat jest zobowiązany do wysłania w terminie do dnia 30.07.2019 na adres kontakt@mobiusdesk.pl (z adresu, na który nadeszło powiadomienie o wygranej), wiadomości email zawierającej:
 5. dane osobowe Laureata w postaci: imienia, nazwiska, adresu do wysyłki nagrody,
 6. skanu/zdjęcia dowodu zakupu (paragonu fiskalnego lub faktury) potwierdzającego zakup Produktu Promocyjnego w punkcie sprzedaży na terytorium RP w Okresie Trwania Konkursu.
 7. W przypadku nie otrzymania od Laureata do dnia 30.07.2019 wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 9 powyżej, Uczestnik ten traci prawo do Nagrody.
 8. Nagrody zostaną wysłane Laureatom do dnia 15.08.2019 w formie przesyłki kurierskiej na adres podany w nadesłanej wiadomości e-mail.
 9. W przypadku, gdy przesyłka z Nagrodą powróci do Organizatora jako nieodebrana przez Uczestnika (pomimo dwukrotnego awizowania), Uczestnik traci prawo do Nagrody.
 10. Lista Laureatów (zawierająca imiona) zostanie opublikowana w terminie od dnia 15.07.2019 na Stronie Promocyjnej.


  §5 [REKLAMACJE]

 1. Reklamacje co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane pisemnie na e-mail kontakt@mobiusdesk.pl
 2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Konkursu.
 3. Pisemna reklamacja powinna być wysłana z dopiskiem „Konkurs” oraz zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
 4. W celu zapewnienia nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, Organizator powoła komisję konkursową w składzie: jeden przedstawiciel Organizatora oraz jeden  przedstawicieli Koordynatora (dalej: „Komisja”).
 5. Reklamacje rozpatrywane są przez Komisję w terminie 14 dni od dnia doręczenia Koordynatorowi.
 6. Uczestnik o decyzji Komisji zostanie powiadomiony e-mailem podanym w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
 7. Roszczenia nierozpatrzone lub nie uwzględnione w postępowaniu reklamacyjnym mogą być dochodzone przed sądem powszechnym.


  §6 [PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH]

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest UXLAB Michał Mazurowicz, Przędzalniana 92/94 m 33, Łódź 93-114, NIP 7292558935.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z Konkursem, tj. w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu, w celu zamieszczenia listy laureatów Konkursu na Stronie Konkursowych oraz w celu sprawozdawczości księgowej i finansowej, zgodnie z odrębnymi przepisami.
 3. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do danych i ich poprawiania oraz żądania usunięcia. Administrator informuje, że podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla uzyskania Nagród oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.
 4. Dane Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 ze zm.).


 §7 [PRAWA AUTORSKIE]

 1. Uczestnik Konkursu, w momencie wydania Nagrody w Konkursie przenosi autorskie prawa majątkowe do przesłanej Pracy Konkursowej oraz prawa do rozpowszechniania opracowań tej Pracy Konkursowej, obejmujące, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, następujące pola eksploatacji: utrwalanie, zwielokrotnianie dowolną techniką (w tym techniką cyfrową i drukowaną), wprowadzanie do obrotu, wprowadzanie do pamięci komputera, publiczne wykonanie albo publiczne odtwarzanie, wystawianie, wyświetlanie, najem, dzierżawę, nadanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej albo bezprzewodowej przez stacje naziemną, nadanie za pośrednictwem satelity, równoczesne i integralne nadanie utworu nadawanego przez inną organizację radiową lub telewizyjną, publikacja i dystrybucja poprzez Internet.
 2. Każdy Uczestnik, wraz z dokonaniem Zgłoszenia, upoważnia Organizatora – z prawem udzielania dalszych upoważnień – do wykorzystania wszelkich Prac Konkursowych Uczestnika, w szczególności do wprowadzania ich do pamięci komputera lub innego urządzenia, przetwarzania oraz ich publikacji i rozpowszechniania w związku z Konkursem w okresie jego trwania i w ciągu roku po jego zakończeniu.


  §8 [POZOSTAŁE POSTANOWIENIA]

 1. Organizator upoważnia Komisję nadzorującą prawidłowy przebieg Konkursu, do podejmowania decyzji w sprawie:
 2. wykluczania Uczestników Konkursu, oraz
 3. usuwania Prac Konkursowych Uczestników, oraz
 4. anulowania części lub całości głosów uzyskanych przez Prace Konkursowe,
 5. Jeżeli decyzje te będą niezbędne do zapewnienia prawidłowego przebiegu Konkursu oraz wyłonienia najlepszych Prac Konkursowych. Na powyżej wymienione decyzje Komisji Uczestnikowi przysługuje reklamacja na zasadach opisanych w §5 Regulaminu.
 6. Decyzje Komisji, o których mowa w ust. 1 mogą zapaść w sytuacji:
 7. naruszenia przez Uczestnika postanowień §2 ust. 6 Regulaminu,
 8. wpływania na wynik głosowania internautów za pomocą specjalnych urządzeń i programów umożliwiających głosowanie automatyczne
 9. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny, jeżeli nie będzie miało to wpływu na prawa nabyte Uczestników.
 10. W trakcie trwania Konkursu treść Regulaminu Konkursu będzie dostępna do wglądu na Stronie Konkursowej.
Podziel się swoim komentarzem z innymi
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel